Email:

ravikiran@emavadev.com, manuscripts@emavadev.com

Phone:

+91-80081 449959